Goede zorg dient voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te zijn, ongeacht je (culturele) achtergrond, sociaaleconomische status of handicap. Lager opgeleiden krijgen gemiddeld 19 jaar eerder te maken met gezondheidsklachten dan hoger opgeleiden. Zij zijn vaker eenzaam en vaker ziek. Dit is onacceptabel. 
Wonen is een eerste levensbehoefte. De gemeente is verantwoordelijk voor adequate huisvesting van kwetsbare mensen. Iedereen mag zelf kiezen of je thuis blijft wonen met professionele hulp of in kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is. We willen de zorg ‘dichterbij’ organiseren, ‘tussenvoorzieningen’ voor ouderen mogelijk maken en buurtwerk en huisartsen nauwer laten samenwerken bij de monitoring van ouderen zodat zij zelfstandig kunnen wonen.
Ook de jongeren verdienen speciale aandacht. Hoewel de verschillende jongeren- en jeugdzorgorganisaties goed hun best doen gaat het toch niet altijd goed. Net als in andere zorgdomeinen heeft ook de jeugdhulp veel last van de bureaucratie, gaat veel tijd verloren aan administratieve lasten en zijn er wachtlijsten. In Zandvoort Noord groeit 1 op de 4 kinderen op in armoede. Dat heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling. Dat zijn zorgwekkende cijfers. We zetten daarom in om problematiek bij ouders vroegtijdig te ondersteunen.
GroenLinks wil dat de overheid vertrouwen in mensen heeft. Te vaak krijgen mensen die hulp het hardste nodig hebben, het moeilijkst toegang tot die hulp. We stoppen met de onnodige controledruk, maar vertrouwen op de eigen keuze van mensen en in de kennis en kunde van zorgprofessionals.
We dringen de marktwerking terug en stellen samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals voorop. Niet de laagste prijs maar de hoogste kwaliteit moet leidend zijn. 
Mocht het inspraakrecht niet toereikend zijn dan pleiten wij voor meer meningspeilingen voorafgaand aan belangrijke besluitvorming, een gemeentelijk spreekuur (met wethouders en/of ambtenaren) en het betrekken van zorgverleners, zorgontvangers, mantelzorgers, de WMO raad en andere betrokkenen bij besluitvorming in het Sociaal Domein.

Onze programmapunten voor zorg

1.       DE MENS STAAT VOOROP.
Wij willen de sociale uitdagingen binnen Zandvoort in samenhang oplossen. Een goede gezondheid begint bij een gezonde, sociale leefomgeving, werk en inkomen en een veilige plek om te wonen en zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Veel inwoners zijn zich vaak niet bewust van de bestaande ondersteuningsmaatregelen. Armoede, gezondheidsproblemen, achterstanden moeten actief opgespoord worden, waarbij mensen door de gemeente proactief gewezen worden op regelingen waar ze gebruik van kunnen maken. Dit alles zonder stigmatiseren.
Ter voorkoming van bureaucratische rompslomp streven wij daarbij naar een klantvriendelijke benadering via het loket in Zandvoort en door middel van huisbezoek in de andere dorpskernen, o.a. door de WMO-consulenten. 
Zandvoort is een relatief kleine gemeente en heeft niet de kennis en mogelijkheid om alles zelf op te lossen. De regio is steeds meer van belang om hulpvragen in de zorg en het sociale domein op te kunnen pakken. Regionale samenwerking is daarom van belang maar hierbij moet wel de ‘couleur locale’ belangrijk blijven: Sociaal Wijk Team, CJG, pluspunt en meer organisaties die in Zandvoort gevestigd zijn weten wat er speelt in de gemeente. Zij zullen dan ook functioneren als centrale organisaties.
Wij willen het welzijn van de Zandvoorters zo veel mogelijk vergroten. Denk hierbij ook aan het invoeren van een basisinkomen voor Zandvoorters (wanneer dit landelijk kan) zodat Zandvoorters meer geld hebben voor persoonlijke ontwikkeling. En denk aan goede en veilige uitgaansgelegenheden en andere voorzieningen voor jongeren in Zandvoort.

3.    GROENLINKS WIL EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING, WAARIN IEDEREEN MEE KAN DOEN
Iedereen mag zijn wie die is ongeacht gender, ras of inkomen. We gaan respectvol met elkaar om. Jaarlijks wordt er in Zandvoort ‘Pride at the Beach’ georganiseerd en daar zijn we trots op. 
We zijn nu bezig met een regenboogagenda, een positieve ontwikkeling om Zandvoort inclusiever te maken en de LGBTQ+ groep te ondersteunen. Dit moeten wij doorzetten, we moeten als gemeente ons inzetten om er voor te zorgen dat we goed luisteren naar hun wensen en ideeën.
Het VN-Verdrag handicap heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. Dat verdrag geldt ook voor Nederland en dus voor Zandvoort. De samenleving is voornamelijk gemaakt voor en gemaakt door mensen zonder handicap. Gelukkig is de samenleving zich steeds meer bewust van de problemen waar gehandicapten tegen aan lopen. Wij willen daarom dat er meer ingezet wordt om de samenleving inclusief te maken voor mensen met een handicap.

3.        VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN. GROENLINKS ZET IN OP EEN STERK     PREVENTIEF BELEID VOOR JONG EN OUD EN HET VERKLEINEN VAN     GEZONDHEIDSACHTERSTANDEN.
Een goede gezondheid begint bij gezond leven en daarmee het voorkomen dat je zorg nodig hebt. Echte gezondheidswinst boeken we daarom vooral buiten het terrein van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld met extra aandacht voor gezondheid en veiligheid bij de jeugd; het zorgen voor een zinvolle dagbesteding, voor ouderen goed begaanbare trottoirs, bankjes in de openbare ruimte, schone lucht, gezond eten en sociale cohesie in de wijk. Daarom werken wij in ons dorp aan voldoende collectieve voorzieningen, cultuur, sport en een aanpak tegen eenzaamheid. GroenLinks zet zich in tegen (sociale) ongelijkheid en gezondheidsachterstanden, door ook extra aandacht voor taalachterstanden, digitale vaardigheden en laaggeletterdheid te hebben. 
Om duidelijk in kaart te hebben wat we doen op het preventieve niveau, zal de gemeente onderzoek doen naar preventie in de gemeente. Hierin kijken we onder anderen naar het huidige aanbod en waar we nog veel winst op kunnen behalen.

4.        WIJ WILLEN SAMENWERKING TUSSEN ZORGAANBIEDERS MET KWALITEIT EN     HET VOORKOMEN VAN LANGE WACHTLIJSTEN ALS UITGANGSPUNT.
Zorg en winst horen niet bij elkaar. GroenLinks stelt samenwerking voorop. Meer samenwerking binnen de zorg en het sociaal domein levert bovendien niet alleen kwalitatief betere hulp- en ondersteuning op, maar is ook kostenefficiënt door bundeling van budgetten. De gemeente biedt hulp en ondersteuning in samenhang en stuurt mensen niet van loket naar loket. Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, is er één regievoerder die zorgt dat er goed wordt samengewerkt. Dat voorkomt onduidelijkheid bij het gezin en bij de betrokken de hulpverleners.
Er zijn signalen dat het bij het loket WMO soms nog erg lang duurt voordat iemand de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. We moeten inzetten om de gemeentelijke hulp minder bureaucratisch, sneller en effectiever te maken. We zorgen voor extra personeel met kennis en ervaring om hulpvragen te beantwoorden.
Om vinger aan de pols te houden en greep te krijgen op wachttijden zetten we een monitorsysteem op dat inzicht geeft in aard en omvang van de zorgvraag en op de voortgang en kwaliteit van de behandeling.

5.        GROENLINKS ZET IN OP GOEDE JEUGDZORG
In 2015 is de gehele jeugdzorg naar de gemeenten gekomen. Het idee daarbij was dat er op gemeentelijk niveau veel beter aangesloten zou kunnen worden bij de noden van de jeugdigen dan vanuit de provincie of vanuit het rijk. Ook zou het besparing moeten kunnen opleveren. Van beide is geen sprake gebleken.
Zandvoort werkt met meerdere gemeenten samen bij de aanbesteding van jeugdhulp. De regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond werken samen bij deze inkoop. Hierdoor wordt er gezorgd dat er kwalitatief betere jeugdzorg kan worden geleverd.
GroenLinks houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten i.v.m. onder meer de keuzevrijheid voor zorgvragers, de nabijheid in de zorg, de rol van vrijgevestigden, de klachtafhandeling en het aanbrengen van een scheiding tussen de gewone jeugdzorg en de verwerving van complexere zorg. Om vinger aan de pols te houden en greep te krijgen op wachttijden wil GroenLinks zien dat er een monitorsysteem wordt opgezet dat inzicht geeft in aard en omvang van de zorgvraag en op de voortgang en kwaliteit van de behandeling.
Nog te vaak worden in de jeugdzorg interventies ingezet die (nog) niet bewezen effectief zijn. We zetten ons ook in om meer te werken met bewezen interventies. Het belangrijkste bij deze zorg is dat er ‘evidence-based’ gewerkt wordt. Hierin wordt de behandeling afgesteld op de behoefte van de cliënt, de kennis van de professional en bewijsmateriaal wat uit onderzoek komt. 
Naast effectieve interventies moeten we ook kijken naar de toekomst van interventies. Om te kijken of een interventie effectief is moet er (meer) onderzoek gedaan worden naar deze interventies. Wij als gemeente moeten onderzoek stimuleren.

6.        EEN VEILIGE JEUGD IS CRUCIAAL VOOR EEN KANSRIJKE START. DE GEMEENTE     ZET DAAROM IN OP PREVENTIE, CULTURELE SENSITIVITEIT EN NAUWE     SAMENWERKING MET HUISARTSEN, CONSULTATIEBUREAUS EN     ONDERWIJSINSTELLINGEN. 
Kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede, taalachterstand of een ongezonde leefstijl hebben het lastig. We vragen scholen in hun lessen aandacht te besteden aan gezond eten, niet roken en voldoende bewegen. Verder zijn we voor herinvoering van twee gesprekken van ouder en kind met een jeugdarts of gespecialiseerd verpleegkundige gespreid over de basisschoolperiode. Kinderen en jongeren met een migrantenachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de lichtere vormen van jeugdhulp, maar zijn (al jarenlang) oververtegenwoordigd in jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit wijst erop dat het moeilijk is om deze gezinnen in een vroegtijdiger stadium te helpen, dat moet veranderen. 
Vroegtijdig kinderen ondersteunen met problemen kan er ook voor zorgen dat ze weten hoe ze moeten omgaan met problemen. Denk hierbij aan het tegengaan van pestgedrag maar ook met de druk van het opgroeien komen. Docenten spelen hierbij een belangrijke rol. De gemeente moet leraren die behoefte hebben aan extra scholing m.b.t. psychische klachten bij kinderen tegengaan stimuleren.

7.        MENSEN MET EEN ZORGVRAAG DIE SAMEN EEN WOONGROEP WILLEN     VORMEN, MOETEN DAARVOOR LETTERLIJK EN FIGUURLIJK DE RUIMTE     KRIJGEN. 
In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten. In de huidige situatie zijn daarbij tal van obstakels te overwinnen. Wij willen belemmeringen wegnemen. Vanuit de gemeente ondersteunen wij mensen die het initiatief nemen om een woonzorggroep te vormen. 

8.        WE VERSTERKEN DE KETEN TUSSEN VEILIGHEID EN ZORG.
Dit streven vraagt om voldoende kennis van GGZ-problematiek binnen wijkteams, intensieve ambulante begeleiding en speciale ondersteuning door de politie bij verwarde personen in samenwerking met het Veiligheidshuis. Ook pleiten wij voor voldoende jongerenwerkers en voor een betere afstemming tussen het jongerenwerk en de politie/Boa’s.

9.        MANTELZORGERS MOETEN BETER ONDERSTEUND WORDEN. WE BETREKKEN     HEN BIJ DE ZORGVRAAG, ZETTEN TIJDIG ‘RESPIJTZORG’ IN EN MAKEN ONS     HARD VOOR BETAALDE AANWEZIGHEIDSZORG, ZODAT MANTELZORGERS     NIET OVERBELAST RAKEN. 
Mantelzorgers nemen maar liefst 75 procent van de zorg thuis voor hun rekening. Veertig procent van hen is matig of ernstig belast, toch vragen zij niet gauw om hulp. Overbelasting ligt daardoor op de loer. Het moet voor mantelzorgers makkelijker worden ook eens een dag of weekend vrij te nemen en wanneer nodig extra ondersteuning te krijgen. Het vinden van de aanwezigheidszorg is vaak moeilijk. Nu is het alleen nog mogelijk, om dit met een pgb vanuit de Wlz te financieren. Wij willen deze vorm van zorg ook vanuit de Wmo in natura aanbieden. .

10.        WIJ STIMULEREN PROJECTEN WAARBIJ KWETSBARE OF ZIEKE MENSEN IN     CONTACT WORDEN GEBRACHT MET KUNST EN CULTUUR.
Kunst spreekt de taal van emotie en het draagt bij aan individuele ontplooiing, welbevinden en gezondheid. GroenLinks stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn en kunst en cultuur door het (financieel) aanmoedigen van projecten. 

11.     TEGENGAAN ARMOEDE EN ONDERSTEUNEN ORGANISATIES. 
In Zandvoort zijn er nog veel mensen die in armoede leven. Dit is iets wat wij willen tegengaan. Wij zullen als gemeente er alles aan doen om mensen die in armoede leven te ondersteunen en hiervoor structureel meer geld vrijmaken. Hierbij hebben wij oog voor lokale initiatieven zoals Prakkie & More maar ook voor landelijke organisaties zoals de voedselbank. Het moet ook makkelijker worden voor lokale initiatieven om bij de gemeente hulp te vragen.