Huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel mensen onbetaalbaar. De enorme stijging van de huizenprijzen zorgt ervoor dat veel gezinnen kansloos zijn op de ‘woningmarkt’. Er is een tekort aan woningen voor ouderen die niet meer volledig zelfstandig kunnen of willen wonen, maar nog niet in aanmerking komen voor een verzorgingstehuis. Het is duidelijk: GroenLinks wil meer woningen bouwen.
Maar meer bouwen alléén is niet voldoende. Het gaat ook om betaalbaar bouwen, voor die mensen voor wie de tekorten het grootst zijn. GroenLinks stuurt daarom actief op de bouw van sociale huur- en sociale koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishoudens. Daarnaast is er in Zandvoort een mismatch tussen vraag en aanbod: veel mensen wonen te klein of juist te groot. Daarom willen we de huidige voorraad woningen veel creatiever en slimmer benutten, bijvoorbeeld via het splitsen van woningen en het aantrekkelijker maken van doorstroming. Ook leggen we de rode loper uit voor iedereen met alternatieve woonidealen en creatieve oplossingen voor het tekort aan woningen, zoals coöperatieve woongroepen.
Wonen speelt ook een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Dat betekent dat het oplossen van het woningtekort niet zorgt voor hogere CO2-uitstoot en niet ten koste gaat van onze schaarse natuur. Slim bouwen kan energieneutraal en zoveel mogelijk circulair en klimaat adaptief. De ruimte daarvoor zoeken we zoveel mogelijk binnen de huidige gebouwde omgeving. Hierdoor sparen we de groene ruimte en biodiversiteit, geven we de bestaande gebouwde omgeving een ‘boost’ en dragen we bij aan gezonde mobiliteit zoals wandelen, fietsen en openbaar vervoer.

Onze programmapunten voor wonen

1.    NIEUWBOUW BESTAAT UIT TENMINSTE 35% SOCIALE HUURWONINGEN, STARTERSWONINGEN EN LEVENSLOOPBESTENDIGE WONINGEN.
Met deze maatregel pakken we het grote tekort aan van betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen, starters en eenpersoonshuishoudens. We sturen via bestemmingsplannen. Wanneer het niet lukt om in overleg met ontwikkelende partijen tot het gewenste resultaat te komen, gebruikt de gemeente bij nieuwbouw de doelgroepenverordening Sociale Woningbouw om dit af te dwingen. Hiermee heeft de gemeente een wettelijke basis om via het bestemmingplan dwingender te sturen op bepaalde categorieën woningen. We schaffen de bestaande afkoopregeling voor het niet hoeven bouwen van woningen in de sociale sector af en dat geldt ook bij grote renovatieprojecten.

2.    WONINGEN ZIJN GEEN HANDELSWAAR. DAAROM ZIJN WE VOOR EEN ZELFBEWONINGSPLICHT VOOR NIEUWE KOOPWONINGEN.
Een van de oorzaken van de torenhoge huurprijzen is het opkopen door beleggers van woningen met als doel deze te verhuren. Daarom is het niet langer toegestaan om woningen op te kopen voor verhuur, of om deze direct weer voor een hogere prijs door te verkopen (anti-speculatie).

3.    OM DE WONINGNOOD OP KORTE TERMIJN TE VERLICHTEN, ZORGEN WE VOOR TIJDELIJKE WONINGEN, DEELWONINGEN EN BLIJVENDE SPLITSING VAN HELE GROTE HUIZEN.
Het tekort aan woningen is dusdanig urgent dat we niet kunnen wachten tot er voldoende nieuwbouw van met name sociale huurwoningen van de grond is gekomen.
Een andere vorm van omgaan met de bestaande woonvoorraad geeft ruimte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om situaties waarbij alleenstaande ouderen samen een woning delen of een woning delen met een mantelzorger. Het bevorderen van bijzondere woonvormen vermindert de vraag naar woonruimte.
Blijvende splitsing moet mogelijk zijn bij grote huizen, waarbij er wel een minimum woonoppervlakte over moet blijven, zodat er twee nog steeds ruime huizen overblijven met een voldoende woonoppervlakte2. 

4.    WE STIMULEREN HET OMVORMEN VAN LEEGSTAANDE WINKEL- EN BEDRIJFSPANDEN TOT WONINGEN.
Al enige tijd staan in onze gemeente bedrijfspanden en winkels leeg, waarvan enkelen al meer dan een jaar. Leegstand leidt tot ergernis, verpaupering en vandalisme, en dergelijke panden bieden een uitgelezen kans om binnen de bebouwde omgeving nieuwe woningen te realiseren. Over leegstaand vastgoed waarvan de gemeente geen eigenaar is, heeft zij maar beperkte zeggenschap. Het stimuleren van transformatie kan via subsidieregelingen of wijzigingen in het bestemmingsplan. Een verdergaande stap is het aankopen van het leegstaande vastgoed, de bestemming aanpassen en het vervolgens uitgeven aan een ontwikkelaar. Ook onrendabele bedrijfsterreinen komen in aanmerking voor omvorming naar woonlocatie. 

5.    WE LEGGEN DE RODE LOPER UIT VOOR ALTERNATIEVE WOONVORMEN.
De vraag naar nieuwe, alternatieve woonvormen met gezamenlijke voorzieningen en een gedeelde verantwoordelijkheid groeit. Nieuwe woonvormen kunnen kansen bieden aan tal van doelgroepen om te wonen en te leven op een manier die bij hen past. Het kan gaan om woonvormen waarin ‘leunende’ en ‘steunende’ bewoners samenwonen, voorzieningen delen en gezamenlijk het beheer voeren van het woonproject, bijvoorbeeld mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen, jonge statushouders, ouderen met of zonder zorgvraag en gemotiveerde bewoners die worden geselecteerd op basis van hun motivatie om bij te dragen aan de buurt en de buren. Hetzelfde geldt voor alternatieve eigendomsvormen zoals coöperatieve woongroepen. Deze geven mensen meer zeggenschap over hun woonsituatie en kunnen een antwoord vormen op het tekort aan woningen voor bepaalde groepen, zoals starters. Om nieuwe woonvormen te stimuleren zal de gemeenten samenwerken met particulier initiatief en in bestemmingsplannen ook sturen op kleinschalige alternatieve woonvormen. Door ruimte te geven aan gemengde en innovatieve woonvormen, vergroten we bovendien de zeggenschap van mensen over de eigen woonsituatie.

6.    WE BOUWEN BINNEN DE GRENZEN VAN DE HUIDIGE BEBOUWING: GROEN BLIJFT GROEN.
Bouwen binnen de dorpenzone, de zogeheten rode contour – de grenzen van de huidige bebouwing – heeft vele voordelen. Groene ruimte en biodiversiteit blijven intact en er is geen extra infrastructuur nodig voor (openbaar) vervoer en elektriciteit. Ook leidt zogeheten ‘inbreiding’ tot minder extra autoverkeer: voorzieningen, sport en werk zijn over het algemeen via openbaar vervoer of de fiets bereikbaar. 

7. GEMEENTELIJKE GEBOUWEN DIE LEEGKOMEN WORDEN OMGEBOUWD TOT SOCIALE WONINGEN VOOR EENPERSOONSHUISHOUDENS
Als er panden vrijkomen van de gemeente, dan worden ze herbestemd voor sociale woningbouw. Zo kunnen deze panden worden verbouwd tot sociale woningen voor eenpersoonshuishoudens of kunnen na sloop op die locatie sociale woningen gebouwd worden.