Bij mensen die hun straat, hun buurt, hun gemeente beter willen maken. Een sterkere democratie vraagt om een overheid die ten dienste staat van de samenleving, open en eerlijk is en aanspreekbaar is wanneer er fouten worden gemaakt. GroenLinks werkt aan een sterkere lokale democratie waarin mensen niet alleen worden aangesproken als ‘klanten en consumenten’, maar eigenaar zijn van de overheid en onze publieke sector.

Onze programmapunten voor lokale democratie

1.    WE ZETTEN ONS IN VOOR HET ACTIEF BETREKKEN VAN BURGERS BIJ HET BELEID

Allereerst is voor het actief betrekken van burgers bij het beleid nodig dat daartoe
geëigende, klassieke instrumenten ten volle worden benut. Het inspreken bij
commissievergaderingen moet mogelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat meer mensen betrokken zijn bij democratische besluitvorming. Hierbij maken we ruimte voor overleg, inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen. Maatschappelijke organisaties van betrokken burgers worden gestimuleerd en betrokken bij het beleid. Mocht het inspraakrecht niet toereikend zijn dan pleiten wij voor meer meningspeilingen voorafgaand aan belangrijke besluitvorming, een gemeentelijk spreekuur (met wethouders en/of ambtenaren) en het betrekken van zorgverleners, zorgontvangers, mantelzorgers, de WMO raad en  andere betrokkenen bij besluitvorming in het Sociaal Domein.
De raadsleden van GroenLinks zoeken gedurende de hele raadsperiode zelf ook
actief contact met bewoners. Wel wegen zij belangen van individuele inwoners en buurten altijd af tegen het algemeen belang en hebben daarbij oog voor specifieke groepen als jongeren, ouderen, achterstandsgroepen, statushouders.

2.    WE NEMEN DE STEM VAN JONGEREN SERIEUS

Bij besluiten die voor langere tijd effect kunnen hebben voor toekomstige generaties
onderzoeken we de belangen van jongeren, kinderen en zij die nog geboren moeten
worden en wegen deze mee in onze besluitvorming.
Jongeren hebben mooie ideeën voor Zandvoort. Tijdens het project omtrent een nieuw skatepark hadden vele skaters goede ideeën en zijn ze met de gemeente in gesprek gegaan. Helaas bereiken veel ideeën de gemeente niet, hier moet verandering in komen. De gemeente moet actief naar jongeren toegaan om met ze in gesprek te gaan. Daarnaast moeten ze organisaties benaderen die veelvuldig met jongeren werken om te kijken hoe we de jongeren meer kunnen bereiken.
Om jongeren een stem te geven organiseert de gemeente 1 keer per twee maanden een gesprek (een speciale commissiebijeenkomst) met jongeren met verschillende achtergronden (denk aan jongeren die veel met cultuur doen, jongeren die bij jongerenwerk met hun ideeën komen, jongeren vanuit sportclubs, jongeren die zich inzetten voor woningbouw in Zandvoort enzovoort). Deze jongeren kunnen hier hun ideeën en zorgen naar voren brengen.

3.     ONTMOETING IN DE WIJK IS CRUCIAAL VOOR EEN GEZONDE LOKALE DEMOCRATIE. DAAR INVESTEREN WE IN.

We bevorderen de leefbaarheid van wijken, zorgen voor nieuwe ontmoetingsplekken
waar dat nodig is. Virtueel door middel van buurtapps, maar ook fysiek in de vorm
van bijvoorbeeld buurthuizen of buurtcafés in samenwerking met lokale
ondernemers. We bevorderen democratie in de wijk door buurtgroepen die dat
willen de ruimte te geven de organisatie van lokale voorzieningen zelf ter hand te
nemen.

4.     WE WILLEN ONEIGENLIJKE BEÏNVLOEDING DOOR BELANGENVERSTRENGELING VOORKOMEN EN STAAN VOOR EEN TRANSPARANTE GEMEENTE

De integriteit van politieke partijen en bestuurders is cruciaal voor het vertrouwen in
de democratie. Daarom moet transparant zijn welke persoonlijke belangen
raadsleden eventueel hebben bij specifieke besluiten van de gemeenteraad. Dit om
oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling te voorkomen.
In een democratie hebben burgers recht op openheid. Dat onderhandelingen in
vertrouwelijkheid plaatsvinden is veelal begrijpelijk, maar de uitkomst dient, tenzij
de staatsveiligheid in het geding is, altijd openbaar gemaakt te worden. De fractie
van GroenLinks zal zich altijd in het openbaar verantwoorden voor zijn rol in
geheime besluitvormingsprocessen in de raad.

5.     WE ZIEN DE NOODZAAK VAN REGIONALE SAMENWERKING

Regionale samenwerking is voor het voortbestaan van een zelfstandig Zandvoort
cruciaal, maar toenemende samenwerking mag er niet toe leiden dat de burger nog
verder op afstand komt te staan van het besluitvormingsproces. We zorgen voor
participatiemogelijkheden voor burgers en maatschappelijke organisaties tijdens het
beleidsvoorbereidende proces in regio-verband en versterken verder de
noodzakelijke democratische controle op regionale samenwerkingsverbanden.

6.    AMBTELIJKE FUSIE BIJSTUREN AAN DE HAND VAN EINDEVALUATIE. 
De gemeente heeft de ambtelijke fusie laten onderzoeken door een extern bureau. Dit onderzoek zal een goed beeld weergeven over de fusie en de effecten. Wij zien veel pluspunten in deze fusie maar horen ook van inwoners dat het niet altijd goed gaat. De ambtelijke fusie zal aan de hand van dit onderzoek worden bekeken en wij zullen op basis van de resultaten ons standpunt innemen. Het belangrijkste is dat de inwoners een goede dienstverlening hebben.