Zandvoort heeft grote groene kwaliteiten. Het strand, de duinen en de andere groenvoorzieningen zijn daarvan de belangrijkste elementen. Dat is heel waardevol, maar ook kwetsbaar. GroenLinks komt hiervoor op. Het gaat daarbij zowel om het bewaren van de groene kwaliteit zelf (intrinsieke waarde) als om de mogelijkheid deze kwaliteiten te beleven.

Onze programmapunten voor groen en leefbaar in Zandvoort

1.    DUINEN, STRAND EN BOS (NATUURGEBIEDEN)
Onze kostbare natuurgebieden moeten we vrijwaren van verdere bebouwing of verharding. Recreatievormen die de kenmerkende, gebiedseigen soorten (biodiversiteit) schaden/bedreigen dan wel de beleving ondermijnen zullen we terugdringen. Het herstellen van natuur- en landschapsschade wordt voortvarend ter hand genomen. Om zicht te houden op de natuurkwaliteiten en op de belevingskwaliteit van onze gebieden zal regelmatig door de gemeente worden overlegd met de terreinbeheerders en eigenaren van grote particuliere percelen om knelpunten tijdig te signaleren, zodat adequaat kan worden gereageerd.

2.    MEER BELEVING, MEER RUST, MINDER GELUIDSOVERLAST
We bevorderen gebiedsgerichte recreatie die natuur- en landschapsbeleving zo min mogelijk verstoort. Het terugdringen van geluidsoverlast pakken wij krachtig aan. Het leidende principe is dat activiteiten geen (geluids)emissie hebben. Waar dat wel het geval is, worden de veroorzakers daarvan verantwoordelijk gesteld. Huidige overlast betreft met name het circuit, verkeer en strandfeesten. GroenLinks zet zich in voor reductie van het aantal lawaaidagen van het racecircuit en vermindering van geluidsemissie van strandfeesten. Om geluidsoverlast voor omwonenden te minimaliseren en binnen de geldende normen te houden zal de gemeente strikt doen handhaven en regelmatig overleggen met organisatoren van evenementen die geluidsoverlast geven en getroffen bewoners. 

3.    VERGROENING EN KLIMAATADAPTATIE
De begroeiing in de gemeente is belangrijk bij het beperken van hittestress. Deze kwaliteit moet worden verbeterd en onderhouden en betreft met name het bewaken van het evenwicht tussen kap en herplant van bomen en daar waar nodig verwijderen van harde bestrating. Aan de bestrating van particuliere erven zullen beperkende regels worden gesteld. We bevorderen biodiversiteit in de groenvoorzieningen. Zwerfafval, het voorkomen daarvan behoeft continue aandacht. Vrijwaar het strand van wegwerpmateriaal. 
Jaarlijks benoemt de gemeente een aantal punten die dat jaar prioritair zijn en doet na afloop verslag van de vorderingen.

4.    JONG EN OUD BETREKKEN BIJ HET BEHOUDEN VAN DE GROENE KWALITEITEN
Belangrijk bij het verzorgen en bewaren van de groene kwaliteiten van onze gemeente is de kennis ervan bij de bewoners. De gemeente bevordert hiertoe actief het onderwijsprogramma van basis- en middelbare scholen. Dit zal de herkenning van de groene kwaliteiten ten goede komen en het draagvlak versterken om deze kwaliteiten te beschermen en te versterken. Denk hierbij ook aan groene schoolpleinen, zodat kinderen in een gezonde omgeving zichzelf kunnen zijn. De gemeente ondersteunt organisaties die zich hier sterk voor maken hierbij.

5.    VEILIGHEID OP STRAAT IS ESSENTIEEL VOOR KINDEREN ÉN VOLWASSENEN
Voetgangers en fietsers krijgen voorrang in ons verkeersbeleid. Binnen de dorpszone is de maximumsnelheid in de bebouwde kom 30 km/u. Waar mogelijk rijden brommers, scooters en racefietsen in groepen van meer dan twee voortaan op de rijbaan. We investeren in de fietsinfrastructuur. Zo maken we fietsen aantrekkelijker en laten mensen vaker hun auto staan. Waar nodig maken we extra fietsparkeerplekken en plaatsen snellaadpalen voor e-bikes.

6.    BIODIVERSITEIT
Zandvoort moet meer inzetten op biodiversiteit in de gemeente. Niet alleen in de gemeente zelf, maar ook in de omliggende natuurgebieden. We maken structureel geld beschikbaar ter bescherming en bevordering van de biodiversiteit.