Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking. Wachten kan niet meer. Wij allen zijn daarbij onmisbaar. Samen met de gemeente kunnen alle bewoners verduurzaming echt in de praktijk brengen. De gemeente heeft daarbij een regierol. Zandvoort moet concrete invulling geven aan de Regionale Energie Strategie en zorgen voor duurzame energiebronnen. Zandvoort moet in 2040 klimaatneutraal zijn.
GroenLinks zorgt ervoor dat:                                                                                      

 • Klimaat en duurzaamheid in Zandvoort bovenaan de politieke agenda staan;          
 • We aan de slag gaan om onze ecologische voetafdruk drastisch te verminderen;      
 • De energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt;                                                    
 • Samen met onze inwoners wordt vormgegeven en uitgevoerd;                                
 • De transitie leidt tot een economie zonder verspilling.

Onze programmapunten voor duurzaamheid

1.    GROENLINKS WIL SAMEN MET DE GEMEENTE INZETTEN OP BEWUSTWORDING VAN DE ZANDVOORTSE BEVOLKING OM DE ECOLOGISCHE VOETPRINT TE VERLAGEN.
Veel Zandvoortse woningeigenaren willen graag duurzamer wonen, maar weten vaak niet goed hoe. Actieve ondersteuning gericht op informatie en kennisoverdracht is belangrijk zodat inwoners sneller in actie komen. Denk hierbij aan informatie omtrent isoleren, het verminderen van het gebruik van gas en elektra, het plaatsen van zonnepanelen en de mogelijkheden voor subsidie daarvoor, elektrisch vervoer, het gebruik van (hybride) warmtepompen, led-verlichting etc. Maar de energietransitie kan alleen slagen als we bewoners serieus nemen in hun wensen en toekomstverwachtingen. GroenLinks ziet hierbij ook een rol weggelegd voor initiatieven zoals energiecoaches en een adviesgroep duurzaamheid.
 
2.      GROENLINKS VERLAAGT DE WARMTEVRAAG IN HOOG TEMPO DOOR VERDERGAANDE ISOLATIE VAN WONINGEN, PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN EN HET BEVORDEREN VAN HET GEBRUIK VAN HYBRIDE WARMTEPOMPEN.
GroenLinks wil collectieve projecten in de wijk om zoveel mogelijk woningen te isoleren, zonnepanelen op daken te realiseren en het gebruik van hybride warmtepompen te stimuleren. In nieuwbouwprojecten wordt geen aardgas meer gebruikt. Hiervoor dient de gemeente Zandvoort een actief beleid te voeren, voor de (sociale) huurwoningen samen met organisaties als Pré Wonen. Hierbij moet ook gekeken worden naar andere oplossingen zoals warmte koude opslag voor nieuwe projecten of naar experimentele energievoorzieningen als het gebruik van waterstof, geothermie (aardwarmte) of het gebruik van stromingen in de zee. Naast voorlichting zullen we, wanneer dit niet door de landelijke overheid gebeurt, bewoners die de transitie naar aanzienlijk minder energieverbruik willen maken ondersteunen met financiële maatregelen:

 • Voor gereduceerd tarief meedoen in collectieve inkoopprogramma’s voor isolatiematerialen, zonnepanelen, hybride waterpompen, e.d.
 • Woningen met het energielabel A, B of C krijgen eenmalig een groene heffingskorting op hun WOZ-aanslag.

3.    GROENLINKS WIL DAT DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE VAN ZANDVOORT AL IN 2030 ENERGIENEUTRAAL IS.
De gemeente verduurzaamt haar eigen gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. De gemeentelijke organisatie, inclusief gemeentelijke gebouwen en scholen, zijn uiterlijk in 2030 klimaatneutraal. De gemeente koopt circulair in. We blijven ons committeren aan de MRA-brede afspraken om toe te werken naar ten minste 10% circulair inkopen /circulair opdrachtgeverschap in 2022 en 50 % circulair inkopen /circulair opdrachtgeverschap in 2025 en dit in te eigen organisatie in te bedden. De gemeente geeft zodoende het goede voorbeeld en jaagt groene innovatie aan. Met een circulair inkoopbeleid geven we lokale en regionale leveranciers een extra stimulans om circulair te worden. Gemeentelijk vervoer vindt elektrisch plaats.

4.     GROENLINKS WIL DAT WE VEEL MINDER AFVAL GAAN WEGGOOIEN, BV. DOOR IN TE ZETTEN OP ‘DIFTAR’ (DIFFERENTIËLE TARIEVEN): HUISHOUDENS DIE MINDER RESTAFVAL AANBIEDEN, BETALEN EEN LAGERE AFVALSTOFFENHEFFING. HET WORDT MAKKELIJKER OM AFVAL GESCHEIDEN IN TE LEVEREN.
GroenLinks wil minder afval en naar een circulaire economie in 2050, waarbij al ons ‘afval’ als grondstoffen hergebruikt worden. GroenLinks wil dat zo snel mogelijk de hoeveelheid restafval minder wordt: van ca. 200 kg naar maximaal 30 kg per inwoner in 2025. Dat kan alleen als onze inwoners zoveel mogelijk de afvalstromen scheiden. Vervolgens kan het gescheiden afval worden weggebracht naar de wegbrengparkjes of worden opgehaald: groente/fruit/tuinafval/etensresten (GFT), papier/verpakkingen, glas, plastic, drinkverpakkingen en metaal/blik (PMD).
Alleen met minder restafval houden we de kosten voor de afvalwerking beheersbaar. Gemeenten met diftar én omgekeerd inzamelen zijn erin geslaagd om het huishoudelijk restafval per inwoner te reduceren tot maximaal 100 kg. Deze gemeenten hadden gemiddeld ook de laagste afvalstoffenheffing. GroenLinks wil dat de vervuilers betalen en de scheiders beloond worden. Inwoners die meer afval scheiden, krijgen daarom een lagere afvalstoffenheffing.
Het risico op dumping van restafval stelt wel grenzen aan het deel van de afvalstoffenheffing dat variabel kan worden gemaakt. Daarom wil GroenLinks in ieder geval een voldoende hoog vast deel en een laag variabel deel. Het vaste deel dekt in ieder geval de vaste kosten en het variabele deel is de financiële prikkel voor de inwoners; de afvalscheiders worden beloond.

Voor heel Zandvoort is maatwerk nodig, als het gaat om het afval makkelijker gescheiden in te leveren:

 • Ondergrondse en/of bovengrondse containers in en bij de hoogbouw (voor GFT, papier, glas, PMD en restafval);
 • Ophalen met drie containers (GFT, restafval, PMD), en glas en papier wegbrengen voor huizen met grote tuinen en voldoende ruimte voor de afvalcontainers;
 • Omgekeerd inzamelen (GFT en PMD ophalen, restafval, papier en glas wegbrengen) voor huizen met kleinere tuinen;
 • Er wordt afval gescheiden in de openbare ruimte zoals op het strand en in het centrum;
 • Evenementenorganisatoren moeten duurzaam te werk gaan en maatregelen nemen zoals statiegeld op drinkbekers

5.    ER KOMEN MEER GROENE DAKEN EN GROENE PARKEERPLAATSEN IN ZANDVOORT
Ruimte voor zonneparken in het landschap zien we niet. Wel stimuleren we maximaal dat inwoners hun daken gaan gebruiken om energie uit de buitenlucht te halen middels hybride warmtepompen en door middel van zonnepanelen en zonneboilers. Als onderdeel van de uitvoering van de Regionale Energie Strategie willen we dat op alle daarvoor geschikte parkeerplaatsen zonnepanelen geplaatst worden.

6.    BEDRIJVEN DOEN MEE IN DE ENERGIETRANSITIE. WE ZIJN STRENG ALS HET GAAT OM NALEVING VAN DE WET MILIEUBEHEER.
Er komt een offensief om het energieverbruik van ondernemers te verminderen. Bijvoorbeeld door een versterkte inzet op energieadvies en door winkeliers die hun deuren in de winter open laten staan te verplichten deze te sluiten, te bezorgen met (bak) fietsen en verpakkingen na bezorging mee terug te nemen. Nieuwe bedrijven én bedrijven die een bestaande huurovereenkomst met de gemeente willen verlengen, moeten een duurzaamheidsplan opstellen voordat de gemeente tot verlenging overgaat. De Omgevingsdienst IJmond zal worden ingezet om mee te denken over beleidsaanscherpingen en om toe te zien op naleving van de wet milieubeheer. Denk hierbij onder meer aan de strandpaviljoens die wat ons betreft zo snel mogelijk volledig circulair worden.

7.    WE MAKEN GROENE PRESTATIEAFSPRAKEN MET WONINGCORPORATIES.
Een substantieel deel van de Zandvoortse woningvoorraad is in handen van woningcorporaties, m.n. Pre Wonen. Bij corporaties ligt een groot potentieel voor het verduurzamen van woningen. We maken duidelijke prestatieafspraken met woningcorporaties onder andere over minimale energielabels, het percentage energie-neutrale woningen en woningen met zonnepanelen. Verder sluiten wij ons aan bij de MRA-brede afspraak om in 2025 minimaal 20% biobased te bouwen. 

8.    ZUINIG MET WATER: AANPASSING RIOOLHEFFING.
We moeten bewuster met water omgaan. De inwoners die zuinig met water omgaan worden beloond. GroenLinks wil het tarief koppelen aan het waterverbruik. Daarom zal de rioolheffing worden aangepast in een vast deel voor de aansluiting en een variabel deel gekoppeld aan het drinkwaterverbruik. Uitgangspunt daarbij is dat de rioolheffing kostendekkend blijft. 

9.     BEPERK WATEROVERLAST EN HITTESTRESS
We beperken wateroverlast en hittestress door meer groen en tijdelijke waterberging aan te leggen. We stimuleren bewoners om verhardingen en tegels uit openbare ruimte en tuinen te vervangen door groen (‘project tegels lichten’). Dit geldt ook voor de openbare ruimte, bijvoorbeeld de boulevard waar een deel van de dichte verharding kan worden vervangen door half verharding waar dat kan en voor de parkeervakken waar dit mogelijk is. Zoek naar charmante oplossingen door water sneller weg te laten vloeien over heel Zandvoort. Dit zorgt ervoor dat minder water de lagere gedeelten van het dorp, zoals de Haltestraat en de Koninginnebuurt, kan bereiken.

10.    WE MAKEN ONS STERK VOOR MINDER VLUCHTEN VAN EN NAAR SCHIPHOL
Luchtvaart is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen (de schattingen lopen van 5 tot 26%), terwijl Nederland in Europa onderaan de lijstjes van de klimaatdoelen bungelt. We maken ons sterk voor inzet op vermindering van het aantal klimaat-destructieve pretvluchten vanaf Schiphol naar 350.000 en gaan de discussie aan voor een verdere vermindering. Bovendien bepleiten we een verbod op alle nachtvluchten, zoals bijvoorbeeld ook het geval is in Frankfurt.