Dat is ook goed voor de mensen. Als er gebouwd wordt voor mensen, dan doen we dat natuur-inclusief. Zo wordt er ook gezorgd voor groen en ruimte voor vogels, insecten en andere dieren. We stimuleren dat scholen bij het onderwijs in natuur- en milieueducatie ook ingaan op dierenwelzijn.

Onze programmapunten voor dierenwelzijn

1.    WE BESCHERMEN HET LEVEN IN DE ZEE 
Wij gaan als gemeente over de eerste kilometer zee bij Zandvoort. Wij willen dan ook dat visserijvaartuigen worden geweerd op dit stuk. De boten die daar vissen slepen de bodem kapot en daarmee verwoesten ze de leefomgeving van de dieren in de zee.

2.    WE EISEN DAT DE NATUURBRUGGEN OPENGAAN
Het is tijd dat we het leefgebied van de dieren in onze omgeving vergroten en dat kan gemakkelijk. Met het openstellen van deze natuurbruggen openen we een van de grootste aaneengesloten gebieden in West-Europa.

3.    ZANDVOORTSE HONDEN UITLAATSERVICES KRIJGEN DE RUIMTE
We vinden het belangrijk dat de Zandvoortse honden uitlaatservices ook echt in Zandvoort terecht kunnen. Hiervoor gaan wij afspraken maken met de services die een binding hebben met ons dorp. We weren services die hier niet thuis horen. Hiermee proberen we onze natuur te beschermen en het welzijn van de honden te vergroten. 

4.    DE STRANDEN MOETEN SCHOON 
We hebben er al veel aandacht voor gevraagd, dit heeft geleid tot een pilot en clean-teams op mooie dagen maar we willen meer afvalmogelijkheden op het strand van Zandvoort. Vuil mag niet de zee in! We gaan actief handhaven op het vervuilen van ons mooie strand.

5.    HEROVERWEGING AFSCHIETEN VAN HERTEN IN DE WATERLEIDINGDUINEN. 
We vinden dat wanneer we het leefgebied van de herten vergroten we ook het afschieten van herten moeten heroverwegen. Wij zijn geen voorstander van afschot maar er moet meer onderzoek plaatsvinden naar andere oplossingen om te zorgen voor een gezonde en fitte populatie.

6.    ONDERSTEUNEN VAN OPVANG VAN DIEREN IN DIERENASIELEN 
Hoewel de opvang van gevonden of afgestane dieren een wettelijke taak is van gemeenten, laat de overheid het lelijk afweten. Het zijn vooral hardwerkende vrijwilligers die de dierenasielen en opvangcentra draaiende houden en de financiële nood loopt al jaren op. Goede opvang voor alle diersoorten is nodig. Dierenasielen en dierenambulances moeten ondersteund worden bij hun professionalisering. Daarbij moet ook de noodhulp aan vrij levende dieren moet worden verbeterd. Dieren moeten een vaste plaats krijgen in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen. Opvangcentra hebben meer ondersteuning nodig.

7.     DIERENWELZIJN KRIJGT EEN HOGERE PRIORITEIT                                                                              
Het welzijn van dieren staat helaas nog niet hoog op de agenda van de raad. Wij willen hier verandering in brengen. Op alle punten waar het dierenwelzijn kan worden aangetast doet de gemeente een onderzoek om er voor te zorgen dat hier rekening mee gehouden wordt.