Klimaat en energie

Duuurzaamheid stimuleren bij bewoners, organisaties & ondernemers

In december 2015 heeft vrijwel de gehele wereld het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waarin gestreefd wordt naar een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graad. Een groene mijlpaal. Voor GroenLinks Zandvoort is het klimaatakkoord de minimale ondergrens waaraan Zandvoort moet voldoen. GroenLinks werkt toe naar een klimaatneutraal Zandvoort in 2050. Voor die tijd dient er een circulaire economie te zijn, waarbij er geen verspilling van grondstoffen plaatsvindt. Woningen in Zandvoort worden beter geïsoleerd en de gemeente moet doormiddel van zonnepanelen eigen groene energie opwekken. In nieuwbouwprojecten wordt er geen aardgas meer gebruikt. Het windmolenpark IJmuiden Ver, een windmolenpark ver uit de kust voor IJmuiden, moet worden gerealiseerd. Het windmolenpark vlak voor de kust ziet GroenLinks niet zitten, er zijn voldoende alternatieven beschikbaar, waarbij er geen horizonvervuiling plaatsvindt.

Wat moet er gebeuren:

 • De gemeente Zandvoort tekent het convenant Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
 • Er komt een stimuleringsregeling voor het gasvrij en klimaatneutraal maken van woningen.
 • Er komt een grootscheepse isolatiecampagne om het directe energieverbruik omlaag brengen. De gemeente stimuleert een gezamenlijke inkoop voor grootschalige energiebesparing in koop- en huurwoningen.
 • Er komt een offensief om het energieverbruik van ondernemers te verminderen. Bijvoorbeeld door een versterkte inzet op energieadvies en door winkeliers die hun deuren in de winter open laten staan te verplichten deze te sluiten, te bezorgen met (bak) fietsen en verpakkingen na bezorging mee terug te nemen.
 • We beperken wateroverlast en hittestress door meer groen en tijdelijke waterberging aan te leggen. We stimuleren bewoners om verhardingen en tegels uit openbare ruimte en tuinen te vervangen door groen.
 • De gemeentelijke organisatie, inclusief gemeentelijke gebouwen en scholen, zijn uiterlijk in 2030 klimaatneutraal.
 • Op weg naar een circulaire economie wordt in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld. De hoeveelheid restafval per inwoner wordt vermindert tot 30 kg

per jaar in 2025.

 • Gemeentelijke belastingen worden gedifferentieerd naar energielabel: hoe energiezuiniger de woning, hoe verder de OZB wordt verlaagd.
 • Voor het verduurzamen van sociale huurwoningen naar een energielabel B in 2025 maken we prestatie afspraken met de woningbouwverenigingen.
 • Gemeentelijk vervoer vindt elektrisch plaats.
 • Er worden schuilplekken voor vogels, insecten en andere dieren gerealiseerd bij de aanleg en het onderhoud van openbaar groen.
 • Afval wordt omgekeerd ingezameld, hierbij wordt huishoudelijk afval dat hergebruikt kan worden opgehaald, bewoners moeten zelf hun overige afval wegbrengen. Uit onderzoek blijkt dat er meer gescheiden afval wordt ingezameld, waardoor het restafval afneemt.
 • Er wordt afval gescheiden in de openbare ruimte zoals het strand en in het centrum.
 • Evenementenorganisatoren moeten duurzaamheid te werk gaan en maatregelen zoals statiegeld op drinkbekers.
 • In alle raadsvoorstellen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en milieu wordt een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.

Zandvoort krijgt een speciale duurzaamheidsambtenaar die alle ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid op de voet volgt en ervoor zorgt dat het wordt verwerkt in gemeentelijk beleid. Deze ambtenaar krijgt een coördinerende rol over alle betrokken beleidsterreinen heen.